Adiona BeroepsCode

De bij Adiona aangesloten kindercoach

● benadert en behandelt ieder kind en de ouders als gelijkwaardig, discrimineert niet op leeftijd, geslacht, ras, huidskleur, afkomst, sociale status, politieke overtuiging, burgerlijke staat, levensovertuiging of welke andere distinctie ook.
● erkent het recht van iedere ouder en ieder kind om in vrijheid keuzen te maken, zich te ontwikkelen, en de eigen levensloop te bepalen.
● laat kind en ouders de ruimte om eigen beslissingen te nemen en veranderingen in eerder genomen beslissingen aan te brengen, rekening houdend met eigen normen, waarden, prioriteiten en levensovertuiging.
● komt op voor de belangen van het kind, maar houdt ook rekening met de belangen van anderen, in de breedste zin van het woord, en werkt niet mee aan zaken die schade kunnen berokkenen aan individuen, groepen, organisaties, de maatschappij, of andere zaken die respect verdienen.
● houdt rekening met en heeft respect voor het ontwikkelingsniveau, de mogelijkheden en behoeften van het kind en van de ouders.
● erkent dat hij/ zij bijzondere verantwoordelijkheid draagt inzake het opkomen voor de rechten en menselijke waardigheid van het kind die zich in en kwetsbare of afhankelijke positie bevindt zonder voor zichzelf op te kunnen komen.
● betrekt ouders bij de coaching.
● is transparant in de werkwijze.
● geeft geen medisch advies en/of schrijft geen medicatie voor.
● voert gezien de privacywet uitsluitend overleg met derden na uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van het kind en de ouder(s),
● gaat niet alleen respectvol om met mensen maar ook met de opvoeding, bezittingen en de leefomgeving van het kind en de opvoeders.
● moet niet alleen in staat zijn om in korte tijd een vertrouwensrelatie op te bouwen met opvoeders en kind, maar moet deze vertrouwensrelatie ook in stand houden. Dat lukt alleen zolang de ouders en het kind weten en aanvoelen dat de kindercoach integer is.
● weet dat de eigen integriteit belangrijk voor alle kindercoaches in de beroepsgroep samen, daar de maatschappelijke uitstraling van één oneerlijke, onoprechte of onrechtvaardige coach alle anderen kan schaden.
● laat zich niet in met praktijken die de wet overschrijden of algemeen aanvaarde regels van fatsoen te buiten gaan
● gaat vertrouwelijk om met alle informatie over het kind en de ouders die hij direct, indirect of door enige andere bron heeft ontvangen, en vrijwaart
ouders en kinderen van misbruik en ongeautoriseerd openbaar worden van persoonlijke gegevens en informatie.
● maakt geen misbruik van situaties, omstandigheden of kennis waardoor het kind en de ouders afhankelijk worden van de kindercoach.
● onderkent de macht die inherent is aan de positie en beseft dat hij zowel bewust als onbewust als rolmodel en professional grote invloed uit kan oefenen op het kind en de ouders en eventueel ook op derden, zoals bijvoorbeeld de school waar het kind onderwijs krijgt. Daarom is de kindercoach bedachtzaam in handelen en voorzichtig met het doen van uitspraken.
● kent zowel de beperkingen van het beroep als de grenzen van de persoonlijke competenties en zorgt ervoor dat geen van beide overschreden worden.
● is zich bewust van de persoonlijke waardigheid en heeft inzicht in de invloed daarvan op de uitoefening van het beroep kindercoach.
● aanvaardt waar nodig samenwerking met andere kindercoaches en professionals, met behoud van authenticiteit en eigen verantwoordelijkheid
● houdt altijd de ontwikkeling en het belang van het kind en de ouders in gedachten, en zal niets ondernemen dat een onevenwichtige of disharmonische ontwikkeling ten gevolge kan hebben.
● maakt de bevrediging van eigen emotionele- en of andere behoeften niet afhankelijk van de relatie met het kind.
● neemt zichzelf regelmatig onder de loep, doet aan zelfreflectie en past zelfanalyse toe om te na te gaan hoe en in welke richting hij zichzelf als mens én als coach zal ontwikkelen, om optimaal te kunnen blijven functioneren.
● heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zodat eventuele schade waar de kindercoach op kan worden aangesproken, in redelijkheid gedekt zijn.
● handelt speels en denkt vanuit het perspectief en belevingswereld van het kind.
● gebruikt taal en beelden die kinderen en de ouders begrijpen.
● werkt samen met de ouders vanuit de overtuiging dat zij hun kind het beste kunnen steunen en hier de verantwoordelijkheid voor nemen of hebben.
● is zich bewust van individuele verschillen en stemt af op de individuele behoeften van het kind/gezin.