Algemene voorwaarden

voor dienstverlening door Spreekmeester Coaching

Artikel 1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
1.opdrachtgever : de partij die opdracht geeft
2.opdrachtnemer : Spreekmeester Coaching

Spreekmeester Coaching is opgericht door M.Spreekmeester, gevestigd te Huizen en ingeschreven onder nummer 32153252 bij de Kamer van Koophandel. Spreekmeester Coaching richt zich op het begeleiden van kinderen en jongeren met als doel de schoolprestaties te verbeteren en tevens onderliggende sociaal-emotionele problemen aan te pakken. Spreekmeester Coaching werkt onder andere met de Kernvisiemethode. Het doel van coaching met de Kernvisie methode is om leerlingen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl op een natuurlijke manier vanuit hun eigen persoonlijke kracht te laten leren.

Artikel 2.Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
1
.De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende
opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende
opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
3.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is
om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht
1.
Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kindercoach/kernvisiecoach verwacht mag worden.
2.Opdrachtnemer kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
3.Indien opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal zij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt.

Artikel 5. Geheimhouding
Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

Artikel 6. Offertes en aanbiedingen
1
.Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2.Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 7. Honorarium
1
.Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht
2.Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 8. Betaling
1.
Betaling door de opdrachtgever dient bij voorkeur te geschieden door een pin betaling na afloop van het consult of indien u niet direct pint dient u ervoor zorg te dragen dat deze factuur vóór het volgende consult is betaald. In dien u niet tijdig betaald zijn wij genoodzaakt om € 5 administratiekosten in rekening te brengen.
2.Het honorarium van opdrachtnemer wordt periodiek of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
3.Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

Artikel 9. Annulering en opzegging
1.
Wanneer opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met opdrachtnemer wenst te annuleren, dient zulks uiterlijk 48 uur van te voren (telefonisch) aan opdrachtnemer te worden doorgegeven. Daarna wordt bij annulering tot 24 uur van tevoren de helft van het tarief in rekening gebracht.Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
2.Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

Artikel 10. Vermoeden van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld
Indien de opdrachtnemer gegronde reden heeft om aan te nemen dat er sprake is van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld en er met opdrachtgever hierover geen gesprek mogelijk is, meldt zij dit bij advies– en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze
1.
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2.Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competitie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer haar woonplaats heeft.
3.Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.